บุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

nirut
   นายนิรุตย์  วิชาชาติ
   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและ
   พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
   E-mail : nirut@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 088-538-0574 , 098-826-0226
wuttichai
   นายวุฒิชัย ไชยพร
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : wuttichai.c@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 098-114-7600
วัชระ
   นายวัชระ  น้อยนาง
   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : watchara@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 098-068-5938
chaimongkon
   นายชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
   E-mail : chaimongkol@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 087-0404-542
   นายนัถพร  ข่วงทิพย์
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
   E-mail : Nattaporn44444@gmail.com
   โทรศัพท์ : 098-3403199
    นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสง
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    E-mail : kalyaluk@snru.ac.th
    โทรศัพท์ : 09-3321-4396